κεραμική τουαλέτα

κενή τουαλέτα, κεραμικό WC, τουαλέτα υδατοσήμων.